Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a filaticum.com oldalon illetve webáruházban folytatott adatkezelési elveket és gyakorlatot mutatja be.

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek

1. Adatkezelő

Az adatok kezelője a Filaticum Kft.

Cím : 2310 Szigetszentmiklós, Fenyőfa u. 23/a

Elérhetőség: info@filaticum.com

Honlap: www.filaticum.com

2. A kezelt adatok és érintettek köre

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

Érintettek köre: a webáruházban regisztráló és vásárló felhasználók

  Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím Kapcsolattartás eladóval és futárszolgálattal
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Telefonszám (opcionális) Kapcsolattartás, a számlázással és/vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím, adószám A szabályszerű számla kiállítása.
Szállítási név és cím A házhozszállítás megvalósítása

 

A fent felsorolt célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Hírlevél feliratkozáshoz és küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó felhasználók

Személyes adat Az adatkezelés célja
Név (opcionális) Azonosítás
E-mail cím A hírlevél kézbesítésének lehetővé tétele.

 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A felhasználó a rendelés véglegesítésekor kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

Hírlevélre való feliratkozáskor az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó email üzenetek  küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális akciókról, termékekről, egyéb újdonságokról.

Az adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, továbbá

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.)

és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül. A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.

 4. Az adatkezelés időtartama

Személyes adatokat a regisztrációtól számított 5 évig tároljuk.  Kivételt képeznek a számviteli bizonylatokban használt személyes adatok, mivel ezeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni.

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 180 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti és módosíthatja saját adatait.

A felhasználó e-mailben (info@philament.eu címen) kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 munkanapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A törlés végrehajtásáról visszaigazolást küldünk a megadott e-mail címre.

5. Az adatfeldolgozók köre

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A Filaticum Kft. értékesítési és marketingfeladatokat ellátó munkatársai.

Szállítás: GLS Hungary

Online fizetés : Barion Zrt., PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A.

Könyvelés: Lidit Bt.

Rendszerüzemeltetés: EZIT Kft.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben a hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó jogellenes adatkezelést vélelmez, jogosult tiltakozni az adatkezelőnél, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu).

7. Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

8. Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen.

Szigetszentmiklós, 2023. október 17.